16512

«شیوه های ارسال سفارش»

در حال حاضر تنها شیوه ارسال، پیک موتوری موجود بوده و ارسال کالا فقط برای شهر تهران فعال می باشد. به زودی شهر های دیگر اضافه خواهند شد.